فهرست

امور بانوان

 

 

نام و نام خانوادگي

 مریم قاسم شریفی

سمت

رابط امور بانوان

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناسی میکروبیولوژی

شماره تماس- فکس

 ۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱۰۱۱۵۵۲۲۲۴۲۳

شماره داخلی

۲۲۱

پست الکترونیک

ghasemsharifimari@chmail.ir