فهرست

نیروهای حفاظت فیزیکی

         بصیر مختاری :      دیپلم

         محمد سلملیان  :    دیپلم

        ابراهیم حق پرست  : دیپلم

        روح اله احمد پور : فوق دیپلم

       سهیل درخشنده : دیپلم

                                                           

شرح وظايف :

۱- حفظ و حراست از ساختمان و محوطه و نظایر آن .

۲- کنترل  ورود و خروج دانشجویان ، افراد ، وسایل نقلیه و اموال ،  طبق دستورات صادره و ثبت آنها در دفاتر مربوطه طبق قوانین مربوطه .

۳- گشت زنی در محوطه به منظور مراقبت و حراست از تجهيزات و ساختمانها

۴- انجام اقدامات احتیاطی اولیه در صورت بروز حوادث نظیر آتش سوزی، دزدی ، خرابی ، سیل و زلزله و گزارش سریع به مسئولان مرتبط و نیروی انتظامی   

۵- نظم در ورود و خروج بموقع