فهرست

اسامی دانشجویان ارشد داخلی جراحی

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

دانشجویان ورودی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل دانشگاهی

۱

اشکان  احمدپور

a.ahmadpoor@mubabol.ac.ir

۲

مجتبی  غلامعلی تبار

m.gholamali@mubabol.ac.ir

3

زهرا   عزدانلو

z.azdanloo@mubabol.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامی دانشجویان ورودی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل دانشگاهی

۱

مهشاد     حسن سروری

m.hasansarvari@mubabol.ac.ir

۲

عاطفه      علیزاده

Atefeh.alizadeh@mubabol.ac.ir

۳

مبارکه   عباسی فیروزجاه

M.Abbasifirouzjah@mubabol.ac.ir

۴

نادره       رمضان نسب

n.ramzannasb@mubabol.ac.ir

۵

فائزه            صفاپور

f.safapour@mubabol.ac.ir

۶

مژده        طاهری افشار

M.taheriafshar@mubabol.ac.ir

 

 

اسامی دانشجویان ورودی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل دانشگاهی

۱

زهرا             حسنی

z.hasani@mubabol.ac.ir

۲

سبحان         رحیمی

s.rahimi@mubabol.ac.ir

۳

سیده فاطمه مومنی رستمی

F.momeni@mubabol.ac.ir

۴

فاطمه           سعادتی

F.saadati@mubabol.ac.ir

۵

فائزه              قربانی

f.ghorbani@mubabol.ac.ir