فهرست

مسئول حراست

شرح وظایف

 

نام و نام خانوادگي:

 

سمت:

مسئول حراست

مدرک و رشته تحصیلی:

 کارشناس ارشد مدیریت نیروی انسانی

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۶۴۱۳

شماره داخلی:

 ۲۱۰

پست الكترونيكي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

۱- استقرار سیستم مناسب حراست و نگهداری از پرسنل ، تأسیسات و مدارک محرمانه

۲- برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی

۳- تهیه و ابلاغ بخشنامه ها ، آئیین نامه ها ، مقررات و توصیه های حراستی و دستورالعمل های حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها

۴- برنامه ریزی و تأمین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده و انجام بررسی های مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی

۵- انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس ، دورنگار ، بی سیم و باسیم دستگاه متبوع

۶- کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارش مورد لزوم.