فهرست

ارزش ها و باورها:

حفظ و تعالی ارزش های اسلامی

ارزش ها و باورها: 
۱- حفظ وتعالی ارزش های اسلامی حاکم بر جامعه در راستای رسالت
۲- حفظ موقعیت دانشکده در سطح کشور با پشتوانه نیروی انسانی متعهد و ماهر و کارامد
۳- تربیت دانشجوی پایبند به اصول اخلاقی و دارای احساس مسئولیت با توجه خاص به معنویت
۴- توجه ویژه به مشورت(وامرهم شورا بینهم) در عملکرد مدیران
۵- حفظ کرامت انسانی
۶- توجه به عدالت در تمام سطوح کاری و عملیاتی
۷- نوع آوری و ابداع شیوه های جدید در جهت ارتقاء و حفظ نیازهای جامعه
۸- توجه ویژه به جلب رضایت مشتریان و دریافت کنندگان خدمات