فهرست

برنامه راهبردی و عملیاتی

اهداف کلی

اهداف کلی ، اهداف اختصاصی ، استراتژیها و محورهای عملیات

هدف کلی ۱ : احداث ساختمان دانشکده در محوطه ۵۰۰۰ متری

اهداف ویژه :

۱-     ساخت ساختمان دانشکده تا پایان ۱۳۹۹

۲-     باز نمودن ماده ۲۱۵ جهت اختصاص بودجه سالیانه جهت احداث پروژه دانشکده

۳-     تدوین طرح توجیهی احداث ساختمان دانشکده برای مسئولین شهر و دانشگاه

۴-     تشکیل کارگروه داخلی

۵-     تشکیل کارگروه خارجی

۶-     جلب حمایت های مسئولین شهراز قبیل امام جمعه ، نماینده شهر ، فرماندار و . . .

۷-     جلب حمایت ریاست دانشگاه

استراتژی و محورهای عملیات  ۱:

۱-     پیگیری مصوبات استانی و مجلس در زمینه پروژه احداث دانشکده

۲-     طراحی معیار و شاخص های اعضاء کارگروهها

۳-     تعیین اعضاء کارگروه داخلی جهت هماهنگی های داخل سازمان

۴-     تعیین اعضاء کارگروه خارجی جهت هماهنگی باسازمان های مربوطه

۵-     تشکیل جلسات منظم با کارگروه های داخلی و خارجی

۶-     دعوت از افراد تاثیر گزار جهت جلب حمایت های شهرستان

۷-     ارائه طرح توجیهی برای مسئولین شهر و دانشگاه

هدف کلی ۲ : توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی مبتنی بر نیاز منطقه

اهداف جزئی :

۱-     توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی مبتنی بر نیاز منطقه به میزان ۵۰درصد وضع موجود تا پایان ۱۳۹۶

۲-     نیاز سنجی و اولویت بندی ضرورت راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی

۳-     تهیه و تنظیم مستندات راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز منطقه

۴-     بسترسازی نیروی انسانی و تجهیزات لازم جهت راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز منطقه

۵-     دریافت مجوز از وزارت متبوع

استراتژی و محورهای عملیات ۲ :

۱-     تشکیل کارگروه تخصصی جهت نیاز سنجی و اولویت بندی رشته های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز منطقه

۲-     پیگیری درون بخشی و برون بخشی به منظور ایجاد شرایط راه اندازی رشته تحصیلات تکمیلی مورد نیاز منطقه

۳-     بازدید هیأت ارزشیابی وزارت متبوع به منظور راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز منطقه

هدف کلی ۳ : دریافت مجوز رسمی مرکز مراقبت های پرستاری از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

اهداف ویژه :       

۱-     دریافت مجوز رسمی مرکز مراقبت های پرستاری تا سال ۱۳۹۹

۲-     تدوین طرح توجیهی تأسیس مرکز مراقبت های پرستاری

۳-     اخذ مجوز از شورای پژوهشی و شورای دانشگاه جهت تأسیس مرکز

۴-     ایجاد فضای فیزیکی مناسب

۵-     ایجاد ساختار تشکیلات نیروی انسانی به دانشگاه جهت اخذ مجوز

استراتژی و محورهای عملیات ۳ :

۱-     تشکیل جلسات دوره ای جهت جانمایی تا حصول نتیجه

۲-     ارائه درخواست اخذ مجوز از شورای پژوهشی و شورای دانشگاه جهت تأسیس مرکز مراقبت های پرستاری

۳-     طراحی فضای فیزیکی مرکز مراقبت های پرستاری

۴-     طراحی ساختار تشکیلات نیروی انسانی هیأت علمی و غیر هیأت علمی مرکز مراقبت های پرستاری

هدف کلی ۴ : راه اندازی مجله علمی پژوهشی دانشکده

اهداف جزئی :

۱-     دریافت موافقت از دانشگاه جهت انتشار مجله

۲-     دریافت مجوز چاپ از وزارت ارشاد

۳-     دریافت مجوز علمی پژوهشی از وزارت بهداشت و درمان

۴-     تعیین نیروی انسانی

۵-     تعیین فضای فیزیکی مناسب

استراتژی و محورهای عملیات ۴ :

۱-     ارائه طرح توجیهی راه اندازی مجله در دانشکده با مسئولین دانشگاه و جهت دریافت حمایت های لازم

۲-     ارائه در خواست مجوز چاپ به وزارت ارشاد

۳-     ارائه درخواست مجوز مجله علمی پژوهشی به وزارت بهداشت و درمان

۴-     تشکیل جلسه با اعضاء هیأت علمی جهت انتخاب مدیر مسئول و سر دبیر

۵-     طراحی چارت نیروی انسانی

۶-     طراحی فضای فیزیکی مناسب

هدف کلی ۵ : توسعه و ارتقاء ساختار هرم نیروی انسانی

اهداف ویژه :

۱-     توسعه و ارتقاء ساختار هرم نیروی انسانی تا پایان سال ۱۳۹۶

۲-     باز طراحی ساختار و هرم منابع انسانی ( هیأت علمی و غیر هیأدت علمی )

۳-     نیاز سنجی در جهت توسعه و ارتقاء ساختار هرم نیروی انسانی

۴-     اخذ مجوز از دانشگاه برای تشکیلات پیشنهادی

۵-     ایجاد پست های سازمانی جدید بالاخص فن آوری اطلاعات (IT  )

استراتژی و محورهای عملیات ۵  :

۱-     هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در باز طراحی ساختار و هرم منابع انسانی

۲-     برآورد نسبت دانشجو به کارکنان و اعضاء هیأت علمی

۳-     طراحی ساختار تشکیلاتی منابع انسانی

۴-     ارائه درخواست دریافت مجوز از دانشگاه جهت تشکیلات پیشنهادی

۵-     طراحی پست های سازمانی جدید در زمینه فن آوری اطلاعات

۶-     تشکیل جلسات توجیهی با مسئولین دانشگاه

۷-     پیگیری های لازم تا حصول نتیجه

هدف کلی ۶ : توسعه فضای فیزیکی آموزشی و پژوهشی

اهداف ویژه :

۱-     توسعه فضای فیزیکی آموزشی و پژوهشی(اتاق شورا، سالن مطالعه، دفتر مجله و ...) تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۵

۲-     دریافت مجوز جهت توسعه فضای فیزیکی آموزشی و پژوهشی

استراتژی و محورهای عملیات  ۶:

۱-     نیاز سنجی جهت توسعه فضای فیزیکی آموزشی  و پژوهشی

۲-     تشکیل جلسات توجیهی جهت توسعه فضای فیزیکی آموزشی و پژوهشی

۳-     جلب حمایت های مسئولین شهر و دانشگاه( بودجه – تجهیزات )  

۴-     بازدید هیأت فنی دانشگاه جهت صدور مجوز از دانشگاه

۵-     هماهنگی های بین بخشی جهت سهولت انجام کار

هدف کلی ۷ : برقراری تسهیلات آموزشی و رفاهی جهت ارتقاء کیفیت آموزشی

اهداف ویژه :

۱-     برقراری تسهیلات آموزشی و رفاهی جهت ارتقاء کیفیت آموزش تا پایان سال ۱۳۹۵

۲-     ایجاد مکان مناسب جهت رختکن دانشجویان و مربیان

۳-     اخذ مجوز جهت برقراری تسهیلات آموزشی ورفاهی در مراکز آموزشی – درمانی

۴-     ارتقاء میزان بهره گیری از فضای مجازی ( اینترنت و کامپیوتر )

۵-     باز طراحی و ارتقاء فضای وب دانشکده

۶-     تجهیزات اتاق مربیان از نظر سخت افزاری و نرم افزاری

۷-     ساخت مکان مناسب جهت اتاق پراتیک

۸-     تجهیز اتاق پراتیک منطبق با تکنولوژی های آموزشی جدید

۹-     تجهیز کلاس ها به تابلوی الکترونیک و ویدئو پروژکتور

۱۰- تجهیز سایت کامپیوتر خوابگاه

۱۱- ایجاد شرایط دسترسی به منابع کتابخانه ای و الکترونیک بویژه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۱۲- ارتقاء سایت دانشکده ( تجهیزات ، تابلوی هوشمند و ویدئوپروژکتور )  

۱۳- ساخت و تجهیز سایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۱۴- اختصاص نیروی انسانی جهت تسهیل فرآیند های آموزشی

۱۵-  ارتقاء ارتباط بین بالین و آموزش

استراتژی و محورهای عملیات۷  :

۱-     نیاز سنجی جهت برقراری تسهیلات آموزشی و رفاهی

۲-     تشکیل جلسات توجیهی با مسئولین دانشگاه

۳-     تشکیل جلسات متعدد با مسئولین مراکز آموزشی – درمانی جهت جلب همکاری های لازم

۴-     ارائه درخواست دریافت تسهیلات به شورای دانشگاه

۵-     ایجاد فضای فیزیکی جهت بهره گیری از فضای مجازی

۶-     تهیه تجهیزات لازم جهت بهره گیری از فضای مجازی

۷-     نیاز سنجی جهت باز طراحی فضای وب دانشکده

۸-     ایجاد لینک های مناسب در فضای وب دانشکده

۹-     احصاء و باز طراحی فرآیندهای آموزشی در مقاطع تحصیل مختلف متناسب با آیین نامه های جدید

۱۰- جلب همکاری و مساعدت مسئولین دانشگاه جهت دریافت خدمات سخت افزاری و نرم افزاری برای مربیان

۱۱- جلب همکاری مسئولین دانشگاه جهت تجهیز اتاق پراتیک

۱۲- جلب همکاری مسئولین دانشگاه جهت تجهیز کلاس ها

۱۳- جلب همکاری مسئولین دانشگاه جهت تجهیز سایت کامپیوتر خوابگاه

۱۴- جلب حمایت معاونت پشتیبانی دانشگاه جهت جذب پرسنل حجمی

۱۵- جلب همکاری مسئولین دانشگاه جهت تجهیز اتاق های دانشجویان تحصیلات تکمیلی ساکن در خوابگاه

۱۶- جلب همکاری مسئولین دانشگاه جهت خرید و تجهیز کتابخانه خوابگاه

۱۷- جلب همکاری مسئولین دانشگاه جهت ارتقاء سایت دانشکده

۱۸- جلب همکاری مسئولین دانشگاه جهت ساخت و تجهیز سایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۱۹-  انتخاب عضوی از اعضاء هیات علمی به عنوان رابط بین آموزش و بالین

هدف کلی ۸ : برقراری تسهیلات جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان

اهداف ویژه :

۱-     برقراری تسهیلات جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۵

۲-     باز طراحی فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویی

۳-     برگزاری کارگاه های آموزشی پژوهشی

۴-     ایجاد فضای فیزیکی جهت تحقیقات دانشجویی

۵-     تهیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری

استراتژی و محورهای عملیات ۸:

۱-     بررسی عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی ( نکات ضعف و قوت)

۲-     جلب دانشجویان علاقه مند به پژوهش برای فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی

۳-     تسکیل جلسات متعدد با اعضاء کمیته تحقیقات دانشجویی جهت ایجاد انگیزه

۴-     طراحی کارگاه های آموزشی و پژوهشی

۵-     جلب حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه جهت پشتیبانی مالی و تجهیزات

۶-     باز طراحی ساختار فیزیکی دانشکده جهت ایجاد مکان مناسب برای مرکز تحقیقات دانشجویی

هدف کلی ۹: باز طراحی فرآیند ارزشیابی بالینی

اهداف جزئی :

۱-     بازطراحی فرآیند ارزشیابی بالینی تا پایان سال ۱۳۹۵

۲-     باز طراحی گام های آموزشی

۳-     تهیه و تنظیم لاگ بوک در گروه های مختلف آموزشی

۴-     باز طراحی فرم های ارزشیابی بالینی

۵-     نظارت دقیق بر نحوه ارزشیابی دانشجویان

استراتژی و محورهای عملیات  ۹:

۱-     تشکیل جلسات با گروه های آموزشی مختلف جهت توجه علل بازنگری فرآیندهای ارزشیابی بالینی

۲-     تدوین گام های آموزشی متناسب با سرفصل های جدید

۳-     طراحی لاگ بوک در گروه های مختلف آموزشی

۴-     تدوین فرم های ارزشیابی بالینی

۵-     انتخاب مدیر گروه بالینی از بین اعضاء هیات علمی جهت نظارت بر نحوه اجرای ارزشیابی دانشجویان