فهرست

ناظمه خوابگاه

 

         مریم محمدیان            لیسانس  روان شناسی بالینی

         نجمه کرد رضایی       لیسانس  روان شناسی بالینی                                                                  

         حدیثه قاسم کردی       لیسانس  علوم تربیتی

 

شرح و وظایف :

۱- بررسی و  کنترل ورود و خروج دانشجویان و ثبت آمار دانشجویان

۲- بررسی مستمر مشکلات دانشجویان در مورد خوابگاه

۳- گزارش عملکرد روزانه  به مسئول خوابگاه

۴- کنترل و نظارت و برقراری نظم در خوابگاه

۵- پاسخگویی به ارتباط تلفنی دانشجویان و والدین آنها