فهرست

شرح وظایف شورای آموزشی

شرح وظایف شورای آموزشی دانشکده:

1.برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ابلاغ می گردد.

2.بررسی و تدوین طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آنها یه شورای آموزشی دانشگاه

3.هماهنگی میان گروهها و بخش ها در ارائه دروس مشترک

4.بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی

5.بررسی تقاضای انصراف، مرخصی، انتقال، میهمانی و مرخصی دانشجو پس از اعلام نظر مدیران گروههای آموزشی یر اساس ضوابط مربوطه

6.طراحی و تدوین ارزشیابی دوره ای آموزش های حضوری ومجازی اساتید گروههای مختلف و نظارت بر حسن انجام آنها

7.بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به معاون آموزشی داشگاه

8.بررسی نیازهای دانشکده به تجهیزات آموزشی