فهرست

ساعات ملاقات

ملاقات بیماران همه روزه از ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۶ می باشد. (ملاقات در بخش های ویژه از طریق راهرو مشاهده و بر طبق ضوابط بخش در ساعات مشخص میسر می باشد)