فهرست

معرفی کتابخانه

معرفی کتابخانه دانشکده :

نام کتابخانه : دانشکده پرستاری و مامائی فاطمه زهرا (س) رامسر

نام کامل کتابخانه و سازمان مطبوع : دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشکده پرستاری

نوع کتابخانه : دانشگاهی

شابکا : 202940003- IR  

استان : مازندران           شهر : رامسر

نشانی : استان مازندران ، رامسر ، خیابان استاد مطهری ، کتابخانه دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س)

کتابخانه دانشکده پرستاری و مامائی رامسر که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل است با مساحت تقریبی ۱۳۴ متر مربع در طبقه همکف ساختمان اداری دانشگاه واقع شده است که در سال ۱۳۶۲ تاسیس شده است.

http://ramsarlib.mubabol.ac.ir/images/ramsarlib/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg