فهرست

برنامه ورزشی

  

                             بسمه تعالی

برنامه ورزشی باشگاه دانشکده پرستاری رامسرسال تحصیلی ۹۸-۹۷

ساعت

۱۷/۳۰-۱۶

۱۹/۳۰-۱۸

۲۱/۳۰-۲۰

شنبه

 

والیبال برادران

فوتسال برادران

یکشنبه

 

والیبال کارکنان

بدنسازی خواهران

دوشنبه

کلاس تربیت بدنی

والیبال برادران

والیبال خواهران

سه شنبه

کلاس تربیت بدنی

 

فوتسال برادران

چهار شنبه

 

والیبال کارکنان

بدن سازی خواهران

پنج شنبه

 

 

والیبال خواهران

جمعه

 

 

والیبال خواهران

توجه:خانم ها برای هماهنگی به خانم سمانه حقیقی وآقایان گروه فوتسال به آقای توحید اصلانی وگروه والیبال به آقای پیغامی مراجعه نمایند.

امور دانشجویی-فرهنگی دانشکده