فهرست

امور ورزشی

 

نام و نام خانوادگي:

حسن  کریم سرمدی

سمت:

مسئول امور ورزشی

مدرک و رشته تحصیلی:

فوق لیسانس حسابداری

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۶۴۱۲

شماره داخلی:

۲۱۲

پست الكترونيكي:

h290sarmadi@gmail.com

  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ورزشی باشگاه دانشکده پرستاری رامسرسال تحصیلی ۹۸-۹۷

ساعت

۱۷/۳۰-۱۶

۱۹/۳۰-۱۸

۲۱/۳۰-۲۰

شنبه

 

والیبال برادران

فوتسال برادران

یکشنبه

 

والیبال کارکنان

بدنسازی خواهران

دوشنبه

کلاس تربیت بدنی

والیبال برادران

والیبال خواهران

سه شنبه

کلاس تربیت بدنی

 

فوتسال برادران

چهار شنبه

 

والیبال کارکنان

بدن سازی خواهران

پنج شنبه

 

 

والیبال خواهران

جمعه

 

 

والیبال خواهران

توجه:خانم ها برای هماهنگی به خانم سمانه حقیقی وآقایان گروه فوتسال به آقای توحید اصلانی وگروه والیبال به آقای پیغامی مراجعه نمایند.

امور دانشجویی-فرهنگی دانشکده