فهرست

آیین نامه کمیته تحقیقات

آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کشور

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر- استعداد درخشان

سیاست های ابلاغی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

فرایندتصویب  واجرای طرح تحقیقاتی درکمیته تحقیقات دانشجویی

منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

لیست طرح های تحقیقاتی دانشجویی

ردیف

عنوان

مجریان

۱

بررسی خود درمانی در دانشجویان علوم پزشکی رامسر

آقای خوجه

۲

 

 

۳

بررسی نقش عوامل تغذیه ای فردی و رفتاری در ایجاد سرطان کلورکتال

آقای حقیقی

۴

بررسی تاثیر برنامه خودمدیریتی مدل ۵ آ بر خودکارآمدی سالمندان مرد مبتلا به پرفشاری خون

آقای مرادی

۵

بررسی ارتباط مهارتهای ارتباطی با تنش های شغلی

خاطره طاهری

۶

بررسی ارتباط حمایت های اجتماعی خانواده با رضایت از زندگی در بیماران مبتلا به سرطان

-مهدی پور

-محبوبه نصیری

۷

بررسی میزان آگاهی خودکارامدی و عملکرد پرستاران در مورد پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستان

-مولود شریفی

-یزدان پناه

۸

بررسی الگوی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی

-مهری جهانشاهی

-سلاله بابایی

۹

بررسی الگوی استفاده از تلفن همراه و ارتباط آن با کیفیت خواب در دانشجویان دانشکده پرستاری

مهری جهانشاهی

-سلاله بابایی

۱۰

بررسی عوامل پیش بینی کننده رضایت به اهدا عضو در شهروندان رامسر

 

۱۱

بررسی ارتباط اختلال استرس پس از ضربه  با هوش هیجانی در مصدومین تصادفات رانندگی مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر و شهید رجائی تنکابن