فهرست

سرفصل دروس کارشناسی پرستاری

سرفصل دروس کارشناسی پرستاری

کد

نام درس

کد

نام درس

۰۱

تشریح  

۰۲

فیزیولوژی  

۰۳

ژنتیک و ایمونولوژی 

۰۴

بیوشیمی   

۰۵

میکروب شناسی  

۰۶

انگل شناسی 

۰۷

آمار حیاتی  مقدماتی

۰۸

تحقیق در پرستاری

۰۹

فناوری اطلاعات در پرستاری  

۱۰

تغذیه و تغذیه درمانی  

۱۱

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها ی شایع در ایران

۱۲

روانشناسی فردی اجتماعی   

۱۳

داروشناسی (فارماکولوژی)    

۱۴

زبان تخصصی    

۱۵

فرآیند آموزش به بیمار   

۱۶

اصول  و مهارتهای پرستاری

۱۷

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

۱۸

پرستاری سلامت فرد و خانواده

۱۹

پرستاری سلامت جامعه

20

پرستاری و بهداشت محیط

۲۱

بررسی وضعیت سلامت

۲۲

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

۲۳

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

۲۴

مفاهیم پایه پرستاری

۲۵

پرستاری بزرگسالان/ سالمندان (۱)

۲۶

پرستاری بزرگسالان/ سالمندان (۲)

۲۷

پرستاری بزرگسالان / سالمندان (۳)

۲۸

مراقبتهای پرستاری در منزل

۲۹

مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه

۳۰

پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه

۳۱

پرستاری کودک سالم

۳۲

پرستاری بیماریهای کودکان

۳۳

پرستاری بهداشت روان

۳۴

پرستاری بیماریهای روان

۳۵

اصول مدیریت خدمات پرستاری

۳۶

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری

۳۷

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

۳۸

کارآموزی پرستاری سلامت جامعه / فرد وخانواده/محیط

۳۹

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان (۱)

۴۰

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان (۲)

۴۱

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان (3)

۴۲

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران

۴۳

کارآموزی پرستاری کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان

۴۴

کارآموزی  پرستاری بهداشت روان ،  پرستاری بیماری روان

۴۵

کارآموزی پرستاری مراقبت های ویژه

۴۶

کارآموزی فاماکولوژی بالینی

۴۷

کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

۴۸

کارآموزی در عرصه پرستاری سلامت جامعه،فرد و خانواده ، محیط

۴۹

کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان و سالمندان(3-1) و پرستاری مراقبت در منزل

۵۰

کارآموزی در عرصه  پرستاری بیماریهای کودکان

۵۱

کارآموزی پرستاری مراقبت های ویژه

۵۲

کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری

۵۳

کارآموزی در عرصه پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه