فهرست

برترین ها

اسامی دانشجویان برترنیمسال دوم ۹۶-۹۵ و نیمسال اول ۹۷-۹۶

دانشجو

رشته

ترم

دانشجو

رشته

ترم

مهشاد   حسن سروری

پرستاری

۱

محدثه رمضانی

پرستاری

۳

هانیه مولایی

پرستاری

۵

فاطمه ملائی توانا

پرستاری

۷

سمیرا  هاشمی

بهداشت

۲

سحر حسین پور

بهداشت

۴

مهین محمودی

بهداشت

۶

زینب  گلیج

ارشد پرستاری

۱

عصمت   نوربخش

ارشد پرستاری

۳