فهرست

ادراه امور بازنشستگان

لیست بازنشستگان دانشکده پرستاری مامایی رامسر

خانم دکتر معصومه عبدالعلیان

آقای مهدی غلام رضایی

خانم مهوش صادقی

آقای مختار شیرودعیسایی

آقای محمد علی گوهررستمی

خانم خاتون زرگری

آقای محمد صادق  برزگر

خانم معصومه عصری

خانم رقیه محمد جعفری

خانم بهناز رحیمیان

آقای محمد علی تسخیری