فهرست

کارکنان بازنشستگان

لیست بازنشستگان دانشکده پرستاری مامایی رامسر

  

خانم دکتر معصومه عبدالعلیان

آقای مهدی غلام رضایی

خانم مهوش صادقی

آقای مختار شیرودعیسایی

آقای محمد علی گوهررستمی

خانم خاتون زرگری

آقای محمد صادق  برزگر

خانم معصومه عصری

خانم رقیه محمد جعفری

خانم بهناز رحیمیان

خانم آمنه  عبدالعلیان

آقای محمد علی تسخیری

آقای محمد ابراهیمیان

خانم محبوبه نصیری

خانم مهری جهانشاهی

آقای محمد عزیزی

خانم فاطمه زیتونی

خانم شریعت مسگرانکریمی

خانم نسرین   نوابی

آقای مرتضی   نهاوندی

آقای صمد   سپهری

آقای محمد   پوربخشیان

آقای احمد    قلی زاده