فهرست

خوابگاه

نام فرایند : در خواست خوابگاه و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

خروجی فرایند: ثبت نام دانشجویان دارای شرایط اسکان در خوابگاه با توجه به ظرفیت خوابگاه

شرح فرایند: دانشجو در زمان ثبت نام در دانشکده پس از ثبت نام اولیه در آموزش در صورت نیاز به خوابگاه به مسئول امور خوابگاه مراجعه نموده و پس از ثبت نام و بررسی در صورت واجد شرایط بودن در خوابگاه اسکان داده می شود.

نحوه اجرا:

۱- نام نویسی و ارائه یک قطعه عکس ۴*۳در روز ثبت نام و تکمیل فرم درخواست خوابگاه

۲- بررسی شرایط متقاضیان و الویت بندی با توجه به ظرفیت خوابگاه و تعیین اتاق توسط اداره خوابگاه

۳- در صورت پذیرش درخواست ، مراجعه به خوابگاه و اعلام شماره اتاق به دانشجو