فهرست

فوق برنامه

- برگزاری مراسم ها به مناسبت های مختلف

- برگزاری برنامه های ورزشی برای دانشجویان و همکاران 

- برگزاری اردوهای داخل و خارج از استان

-برگزاری کارگاه ها

- تخصیص کار دانشجویی