فهرست

حسابدار امین اموال

 

نام و نام خانوادگي:

حسن  کریم سرمدی

سمت:

حسابدار امین اموال

مدرک و رشته تحصیلی:

فوق لیسانس حسابداری

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۶۴۱۲

شماره داخلی:

۲۱۲

پست الكترونيكي:

h290sarmadi@gmail.com

 

 

                                   

                                     

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

۱-الصاق شماره به اموال خريداري شده و اخذ امضاء از تحويل گيرندگان اموال       

۲-تفكيك و توزيع نسخه هاي فرم حواله اموال پس از تكميل امضاء هاي لازم

۳-ثبت مشخصات كالاهاي خريداري شده كه به آنها شماره اموال الصاق گرديده است

۴-ثبت مشخصات اموال در سيستم رايانه اي با توجه به طبقه اموال

۵-تنظيم فرم شماره ۱۶اموال ( ليست اموال متمركز در اتاقها )

۶-ثبت تغييرات و جابجايي اموال بين واحدها و قسمت ها

۷-تهيه و تنظيم ليست اموال اسقاطي و انجام مكاتبات لازم جهت تشكيل كميسيون تشخيص اموال

۸-تنظيم پروانه خروج اموال از سازمان يا موسسه

۹-تنظيم صورت حساب براي اموال رسيده بصورت سالانه جهت ارسال به مديريت امور مالي دانشگاه

۱۰-تنظيم اسناد و مدارك مربوطه به نقل و انتقال اموال اهدائي به ادارات

۱۱-تهيه صورت حسابهاي اموال فرستاده پس از نقل و انتقال اموال به امور مالي دانشگاه

۱۲-رعايت كامل قوانين و مقررات حاكم بر اموال دولتي

۱۳-انجام ساير امور محوله برطبق دستورات مافوق