فهرست

سرپرست امور مالی-حسابدار مسئول

نام و نام خانوادگي:

سعیده کاکوان

سمت:

سرپرست امور مالی-حسابدار مسئول

مدرک و رشته تحصیلی:

فوق لیسانس مدیریت دولتی -مالی

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۶۴۱۲

شماره داخلی:

۲۰۲

پست الكترونيكي:

kakvan.s@gmail.com

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف :

۱-تهيه و تنظیم ليست حقوق و مزایا و اعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوطه به منظور رفع اختلاف

۲-رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی .

۳-ثبت اسناد و صدور برگه و انتقال آن به دفتر روزنامه ، معین ، اعتبارات ، تعهدات و دفتر کل

۴-انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ، تهیه تراز عملیاتی ، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعود مقرر .

۵-مطالعه قوانین و مقررات امور حسابداری .

۶-تنظیم و تفکیک اسناد پرسنلی و هزینه ای برابر سرفصل به امور مالی دانشگاه

۷-انجام سایر امورمحوله طبق دستور مافوق