فهرست

اپراتور

 

نام و نام خانوادگي:

منیژه فیلی

سمت:

اپراتور

مدرک و رشته تحصیلی:

لیسانس مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

شماره تماسفکس:

۵۵۲۲۱۵۸۲-۵۵۲۲۶۳۹۳

۵۵۲۲۱۵۸۶-۵۵۲۲۱۵۸۴-۵۵۲۲۱۵۸۷

شماره داخلی:

۲۰۱

پست الكترونيكي:

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح  وظایف :

۱-برقراری ارتباط تلفنی داخلی بین کارکنان واحد مربوطه و پاسخگوئی به مراجعات تلفنی افراد

۲-برقراری ارتباط تلفنی بین کارکنان واحد مربوطه با کارکنان سایر موسسات و سازمانهای داخل شهر و یا سایر نقاط کشور .

۳-برقراری ارتباط تلفنی با خارج از کشور حسب دستور مدیریت مربوط

۴-نظارت مداوم بر کار دستگاههای مرکزی تلفن و خطوط تلفنی تحت نظر و گزارش به موقع تعمیرات مورد نیاز