فهرست

نامه رسان

 

نام و نام خانوادگي:

 

سمت:

نامه رسان

مدرک و رشته تحصیلی:

 

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۰۳

پست الكترونيكي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

۱- دریافت نامه ها و نشریات پرونده ها ، احکام ،دعوتنامه ها ،روزنامه ها ،کتب ، جزوات ، امانات  و توزیع آنها بین افراد واحدهای مختلف و اخذ رسید در صورت لزوم

۲- اقدام در پست کردن نامه ها و یا ارسال محمولات و امانات از طریق شرکت  پست

۳- ثبت مشخصات نامه ها ، نشریات وارده در دفاتر مربوطه به تحویل آنها

۴- حمل و توزیع انواع مکاتبات و مدارک و محمولات و امانات در خارج از محل کار با وسیله نقلیه مناسب در شهر .