فهرست

متصدی امور دفتری و بایگانی

 

نام و نام خانوادگي:

محمود محمدی

سمت:

متصدی امور دفتری و بایگانی

مدرک و رشته تحصیلی:

لیسانس الهیات  

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۰۳

پست الكترونيكي:

 

                  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

۱-ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در رایانه

۲-تفکیک و توزیع نامه ها پس از ارجاع به واحدهای اقدام و پی گیری  آنها

۳-حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق ، اسناد و مدارک و پرونده ها برابر مقررات و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده

۴-پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

۵-دریافت نامه ها و نشریات ، پرونده ها ، احکام ، دعوت نامه ها ، روزنامه ها و امانات و توزیع آنها بین افراد واحدهای مختلف و اخذ رسید در صورت لزوم

۶-اقدام در پست کردن نامه ها و یا ارسال محمولات و امانات از طریق شرکت پست .

۷- حفظ اسرار مربوط به پرونده کارگزینی کارکنان