فهرست

ماشین نویس و مسئول تایمکس

 

نام و نام خانوادگي:

حکیمه  گلعلی پور

سمت:

ماشین نویس ومسئول تایمکس

مدرک و رشته تحصیلی:

لیسانس روانشناسی بالینی  

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۰۹

پست الكترونيكي:

halipor@rocket mail.com

 

 

                                        

 

   

 

 

 

 

 

                                                      

شرح وظایف :

۱-ماشین کردن نامه ها و تایپ و یادداشت های اداری از روی پیشنویس های خطی

۲-ماشین کردن دستوالعمل ها ، گزارشها و مقالات و نامه های چاپی

۳-مطابقت مطالب ماشین شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم

۴-رعایت اصول مربوط به نامه نگاری و ماشین نویسی

۵-تنظیم ساعات ورود و خروج کارکنان بر اساس شیفت کاری آنها

۶-چاپ کارتکس ورود و خروج در پایان هر ماه و ارائه آن به مسئول مافوق

۷-ثبت انواع مرخصی ها و پاس ساعتی

۸-تهیه گزارش  حضور و غیاب  کارکنان بر طبق  ساعت  تایمکس