فهرست

مسئول امور آموزشی - دانشجویی وفرهنگی

 

نام و نام خانوادگي:

 

سمت:

مسئول امور آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

مدرک و رشته تحصیلی:

 

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۲۰

پست الكترونيكي:

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

شرح وظایف :

۱-نظارت بر امور مربوط به ثبت نام تا فارغ التحصیلی دانشجویان

۲-انجام امور مربوط به برنامه ریزی واحدهای تئوری ، بالینی و هماهنگی با سیستم های بهداشتی و درمانی

۳-هماهنگی برای  برگزاری اردوهای دانشجویان و همکاران و برنامه های رفاهی ، ورزشی و فرهنگی دانشجویان

۴-نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه ها ، آئین نامه ها و مقررات آموزشی و برنامه های تحصیلی دانشکده .

۵-نظارت بر فعالیت های تشکلهای دانشجویی .

۶-بررسی و گزارش تخلفات انضباطی دانشجویان به مافوق در جهت اقدام لازم