فهرست

آزمایشگاه

 

نام و نام خانوادگي:

سودابه عینی پور

سمت:

مسئول آزمایشگاه

مدرک و رشته تحصیلی:

کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۲۴۲۳

شماره داخلی:

۲۲۸

پست الكترونيكي:

soodabeh.einipour92@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف : فراهم نمودن محيط مناسب جهت تدريس بخش نظري وعملی واحدهاي آزمايشگاهي و كارعملي دانشجويان
مي باشد
.


فضای  فيزيكي و تاسیسات  :  فضاي آزمايشگاه داراي ۲ عدد سكوي دو طرفه و سكوي يك طرفه کناری، با سطوح سنگ گرانيت مجهز به شلف‌هاي روميزي، تجهيزات آب، برق، گاز و سينك متناسب با فعاليتهاي دانشجويان مي‌باشد همچنين فضاي رخت كن مناسب جهت دانشجويان در فضای جداگانه پيش‌بيني شده است و جهت جلوگيري از ايجاد آلودگي، سالن برگزاري كلاس آزمايشگاه، دارای هود مناسب کلاس دو بیولوژیک  و سینک های شستشوي وسائل و دارای تجهیزات  استريل کننده   آزمايشگاه از قبیل فور واتوکلاو می باشد 

*** تجهيزات و امكانات***
 

آزمايشگاه داراي تجهيزات و امكانات به روز ازقبیل : ميكروسكوپ، اسپكتروفتومتر، روتاتور، بن‌ماري، ترازو، ، دستگاه سانتریفیوژ میکروهماتوکریت ، سانتریفيوژ، اتوكلاو، فور، انكوباتور، یخچال ،كپسول آتش نشاني  براي استفاده در موارد ضروري ،پوستر های آموزشی ‌ و کلیه مواد مورد نیاز مصرفی جهت آموزش وکار عملی دانشجویان می باشد
 


 

خدمات آموزشي  :  ارائه واحدهاي آزمايشگاهي  :


۱- كارشناسي پرستاري: بيوشيمي، ميكروبيولوژي، فيزيولوژي، سرولوژي انگل شناسی وقارچ شناسی

 

۲- بهداشت عمومی: بيوشيمي، ميكروبييولوژي، فيزيولوژي، انگل شناسی وقارچ شناسی و حشره شناسی

 

توضیحات :
- ارائه واحدهاي آزمايشگاهي مطابق با سر فصلهاي ارائه شده از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بوده و رئوس كلي مطالب ارائه شده در واحدها به شرح ذيل مي باشد.


واحد بيوشيمي عملي :

آشنايي دانشجويان با انواع روشهاي نمونه‌گيري خون، ادرار و ...، نكات مورد توجه در نمونه‌گيري، آشنائي با دستگاهها و وسائل آزمايشگاه، آزمايش تجزيه ادرار، اساس بيوشيميائي سنجش فاكتورهاي خون، تستهاي روتين بيوشيمي خون.
واحد سرولوژي عملي:
انواع واكنشهاي سرولوژي، تعيين گروه خون، وRh ، تست سازگاري خون ( کراس ماچ) ، كومبس مستقيم و غيرمستقیم   مستقيم،    -  CRP، RF، Wright، 2ME ،کومس رایت،  Widal، VDRL(RPRHCG ، ِASO.  ومعرفی سایر آزمایشات سرولوژی وایمونولوژی از قبیل Elisa ، REA ، IF و تفسیر نتایج آزمایشات همراه با اقدامات پرستاري

 

واحد ميكروبيولوژي عملي:
آشنايي با گروه بندي باكتريها، روشهاي نمونه گيري، طبقه بندي وشناسایی باكتريهاي پاتوژن و فلور نرمال، كشت حلق،  ادارار ، S/C ، ترشحات عفونی و بررسي لامهاي ميكروسكوپي تهيه شده از نمونه ها عفونی ، رنگ‌آميزي گرم (Gram )و کشت سایر انواع نمونه های عفونی وآنتی بیوگرام  ( روش های تشخیص باکتریها و تفسیر نتایج آزمایشات)


واحد فيزيولوژي عملي:

آشنايي با ميكروسكوپ، شمارش گلبولهاي، سفيد و قرمز، شرح انديكسهاي هماتولوژي، شرح تقسيم بندي افتراقي گلبولهاي سفيد، HCT، BT،  CT، فشار خون، نوار قلب، اسپيرومتري.