فهرست

اعضای شورا

لیست اعضاء شورا تحصیلات تکمیلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱

زهرا جنت علیپور

۲

دکتر فخرالدین چابکسوار

۳

دکتر عباس شمسعلی نیا

۴

فاطمه شیرینکام

۵

دکتر زهرا فتوکیان

۶

هنگامه کریمی

۷

دکتر فاطمه غفاری

۸

دکتر سپیده محمدی

۹

دکتر فاطمه محمدخواه

۱۰

کلثوم   حلاجیان

۱۱

دکتر آمنه محمودیان

۱۲

دکتر علی پورحبیب

۱۳

 

۱۴

 

۱۵