فهرست

اعضای شورا

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱

زهرا جنت علیپور

۲

دکتر فخرالدین چابکسوار

۳

دکتر عباس شمسعلی نیا

۴

فاطمه شیرینکام

۵

دکتر زهرا فتوکیان

۶

هنگامه کریمی

۷

دکتر فاطمه غفاری

۸

دکتر سپیده محمدی

۹

دکتر فاطمه محمدخواه

۱۰

نسرین نوابی

۱۱

فائزه نوروزی نژاد