فهرست

آمار قبولی دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان موفق در امتحان کارشناسی ارشد و دکتری

ردیف

اسامی

دانشگاه محل قبولی

رشته قبولی

سال قبولی

۱

مهری     قلی زاده

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

پرستاری اورژانس

1401

۲

نادیا      حجتی راد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پرستاری داخلی -جراحی

1401

۳

امیر حسین    مصلحی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پرستاری سالمندی

1401

4

الهام    محمود جانلو

دانشگاه علوم پزشکی بابل

پرستاری ویژه نوزادان

1401

5

مهرانه      مومن زاده

دانشکده پرستاری ومامایی رامسر

پرستاری داخلی جراحی

1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان موفق در امتحان کارشناسی ارشد و دکتری

ردیف

اسامی

دانشگاه محل قبولی

رشته قبولی

سال قبولی

۱

مهشاد   حسن سرودی

دانشگاه علوم پزشکی بابل

پرستاری داخلی جراحی رامسر

۱۴۰۰

۲

پریسا داوری

دانشگاه توانبخشی تهران

پرستاری سلامت جامعه

۱۴۰۰

۳

محدثه رمضانی

دانشگاه تهران

روان پرستاری

۱۴۰۰

۴

احمدرضا  عسگری مقدم

دانشگاه رفنسنجان

پرستاری سالمندی

۱۴۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان موفق در امتحان کارشناسی ارشد و دکتری

ردیف

اسامی

دانشگاه محل قبولی

رشته قبولی

سال قبولی

۱

ساجده امجدی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

پرستاری بزرگسالان

۱۳۹۹

۲

معصومه سادات میرمحمدی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

پرستاری ارشد کودکان

۱۳۹۹

۳

مهرآسا    متقی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

پرستاری کودکان

۱۳۹۹

۴

مهسا   جهان تیغ

دانشگاه علوم پزشکی بابل

ویژه نوزادان

۱۳۹۹

۵

هاروی   صوفی

دانشگاه علوم پزشکی سنندج

دندانپزشکی

۱۳۹۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان موفق در امتحان کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۸

ردیف

اسامی دانشجویان

اسامی دانشگاه محل قبولی درکارشناسی ارشد

۱

صفیه فغانی

 دانشگاه تربیت مدرس - دانشجوی دکترای پرستاری

۲

هانیه مولایی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (پرستاری داخلی -جراحی)

۳

فرزانه یزدان پناه

دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران (پرستاری ویژه )

۴

الهه اعظمی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران ( پرستاری ویژه )

۵

زهرا اشکور فرجی

دانشگاه علوم پزشکی بابل رامسر (پرستاری سالمندی )

۶

کوثر  عزیززاده

دانشگاه علوم پزشکی گیلان (پرستاری کودکان)

۷

وحید براری

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ( پرستاری داخلی -جراحی)

۸

لیلا  سمیعی

دانشگاه علوم پزشک بابل ( علوم تشریح)

۹

سهیلا  ادهمی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران( علوم تشریح)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان موفق در امتحان کارشناسی ارشد از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵

ردیف

اسامی دانشجویان

اسامی دانشگاه محل قبولی درکارشناسی ارشد

۱

علیرضا بالا افکنده

دانشگاه علوم پزشکی گیلان (پرستاری)

۲

مریم شهیدی

دانشگاه علوم پزشکی ایران ( پرستاری)

۳

صفیه فغانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز(پرستاری)

۴

زهرا خشنودی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان (پرستاری)

۵

مهدویان مریم اسادات

دانشگاه علوم پزشکی تهران(پرستاری ویژه)

۶

اسماء قمریان

دانشگاه تهران (روانشناسی)

۷

لیلا تسلیمی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان (پرستاری)

۸

فاطمه حبیبی

دانشگاه علوم پزشکی  گیلان (پرستاری)

۹

معصومه حقوقی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان (پرستاری)

۱۰

لیلا نصیری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن(پرستاری)

۱۱

مرضیه پارسا

 

۱۲

فرزانه محمودی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان (فیزیولوژی)

۱۳

هلاله پورمیرزا آقا

 

۱۴

فاطمه اسماعیلی

آموزش بهداشت

۱۵

پژمان رضی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان(فیزیولوژی)

۱۶

مهناز ریئسیان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (تغذیه)

۱۷

زهرا عودی اکبری

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ( آموزش بهداشت)

۱۸

ساناز معصومی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان (پرستاری)

۱۹

صادق ارازی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان  (پرستاری)

۲۰

ساجده فلاح پور

دانشگاه علوم پزشکی بابل /دانشکده  پرستاری ومامایی رامسر  (پرستاری سالمندی)

۲۱

فاطمه آشوری

دانشگاه علوم پزشکی شیراز (آموزش بهداشت)

۲۲

معصومه سعادتی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد(پرستاری)

۲۳

سمیرا امیری فر

دانشگاه علوم پزشکی گیلان (پرستاری)

۲۴

محبوبه موگویی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (پرستاری)

۲۵

محدثه ایمانی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۲۶

تهمینه قربانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (پرستاری)

۲۷

نسترن رفیعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (پرستاری)

۲۸

ندا عسگریان

دانشگاه علوم پزشکی گیلان (پرستاری)

۲۹

علی ذبیحی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان (پرستاری)

۳۰

مجتبی  مرادی

دانشگاه علوم پزشکی بابل(پرستاری)

۳۱

فاطمه داوودی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(پرستاری)

۳۲

ریحانه ابوالقاسم تبار

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(پرستاری)

۳۳

حمیده علوی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان (پرستاری)

۳۴

دانیال مولودی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (پرستاری)

۳۵

پگاه نوربخش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (پرستاری)

۳۶

زینب گلیج

دانشگاه علوم پزشکی بابل -دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا(س) رامسر(پرستاری سالمندی)

۳۷

صاحبه یوسفی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان(پرستاری)

۳۸

خاطره طاهری

دانشگاه علوم بهزیستی و تونبخشی (روان پرستاری)

۳۹

زهرا هرسج

دانشگاه علوم پزشکی گیلان(پرستاری)

۴۰

فاطمه شمس ایلی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد(پرستاری)

۴۱

سمیرا نوروز رجبی

دانشگاه علوم پزشکی تهران(پرستاری)

۴۲

مریم جعفر جلالی

دانشگاه علوم پزشکی یزد(فناوری سلامت )

۴۳

صبا مقدم

-

۴۴

طیبه قلی زاده

دانشگاه علوم پزشکی گیلان (پرستاری)

۴۵

مولود شریفی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان (پرستاری)