فهرست

جلسه دفاع نهایی پایان نامه دانشجوی پرستاری ارشد سالمندی خانم عصمت نوربخش

جلسه دفاع نهایی پایان نامه دانشجوی پرستاری ارشد سالمندی خانم عصمت نوربخش با راهنمایی و مشاور، سرکار خانم ها :مهری جهانشاهی ، دکتر عباس شمسعلی نیا ، زهرا جنت علیپور و آقای دکتر  دکتر محمود حاجی احمدی با عنوان « تاثیر ورزش تایچی بر عملکرد فیزیکی و میزان سقوط زنان سالمند  » در روز چهارشنبه تاریخ ۱۹/۶/۹۹ ساعت ۱۲ در مرکز تحقیقات پرستاری برگزار می گردد.