فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند انتخاب واحد کلیه دانشجویان از تاریخ ۹۹/۶/۱۰لغایت ۹۹/۶/۱۴و تاریخ حذف و اضافه از ۹۹/۶/۲۹لغایت ۹۹/۶/۳۰ انجام می گردد . لازم به ذکر است نام درس ، شماره درس و گروه مورد نیاز  جهت انتخاب واحد الزامی می باشد .

سایت دانشکده پرستاری رامسر --------------- معاونت آموزش ---------------- امور آموزشی--------------- نام درس همراه با واحد و کد

توجه : لازم به ذکر است با توجه به در پیش بودن تغییر از سامانه سما به هم آوا بعد از تاریخ اعلام شده به هیچ عنوان انتخاب واحد هیچ دانشجویی امکان پذیر نمی باشد.