فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم جهت انجام ارزشیابی اساتید

دانشجویان محترم :

      جهت انجام ارزشیابی اساتید از روز یکشنبه مورخ ۹۹/۴/۱لغایت ۹۹/۴/۳۱ به سایت دانشگاه به
              آدرس http://sama.mubabol.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx   اقدام نمایید.

لازم به ذکر است که در صورت عدم انجام ارزشیابی ، انتخاب واحد در سیستم سما امکان پذیر نخواهد بود.