فهرست

آغاز کارورزی دانشحویان ترم هشتم پرستاری و ترم هفتم بهداشت دانشکده پرستاری رامسر

کارورزی دانشجویان ترم هشتم با گروه بندی و انجام کلیه تمهیدات لازم از اقدامات حفاظتی ضد کرونا شامل در اختیار گذاشتن ، ماسک ، گان ، دستکش ، معاینه متخصص عفونی ، مشاوره روانشناس در تاریخ ۹۹/۴/۱۷شروع شد.