فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم

خلاصه برنامه کارآموزی، عملی و امتحانات دانشجویان

ترم تحصیلی

کارآموزی

عملی

امتحان

۸ پرستاری

۹۹/۳/۱۷تا۹۹/۴/۱۲

-

-

۷ بهداشت

۹۹/۳/۱۷ تا ۹۹/۴/۱۲

۹۹/۶/۱۵ تا۹۹/۶/۳۱

-

-

۲ پرستاری

۹۹/۶/۱۵ تا ۹۹/۶/۲۳

۹۹/۶/۲۴ تا ۹۹/۶/۳۱

۹۹/۴/۲۴تا  ۹۹/۵/۱

۴ پرستاری

۹۹/۵/۱۴ تا ۹۹/۶/۴

۹۹/۶/۲۹ تا ۹۹/۶/۳۱

۹۹/۵/۳تا  ۹۹/۵/۱۳

۶ پرستاری

۹۹/۵/۱۴ تا ۹۹/۶/۴

۹۹/۶/۲۷ تا ۹۹/۶/۳۱

۹۹/۵/۳  تا ۹۹/۵/۱۳

۱ بهداشت

-

۹۹/۶/۳۰ تا ۹۹/۶/۳۱

۹۹/۴/۲۴  تا  ۹۹/۵/۱

۳ بهداشت

-

۹۹/۶/۲۴ تا ۹۹/۶/۳۱

۹۹/۴/۱۴  تا ۹۹/۴/۲۲

۵ بهداشت

-

۹۹/۶/۲۳ تا ۹۹/۶/۳۱

۹۹/۴/۱۴  تا ۲۲ /۹۹/۴