فهرست

جدول زمانبندی دروس کارشناسی ارشد پرستاری

قابل توجه دانشجویان گرامی با کلیک کردن بر روی هر یک از گزینه های رنگی بازگشایی طرح درس و برنامه هفتگی شما نمایان می شود .

تعریف

برنامه هفتگی

طرح درس

رشته سالمندی

پرستاری  ترم دوم ارشد

 

مدیریت بالینی

پرستاری سالمندی 1( بیماریها و اختلالات جسمی و عملکردی)

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

سیستم ها و ساختارهای مراقبتی ویژه

پرستاری  ترم  سوم ارشد

پرستاری سالمندی (2)

پرستاری سالمندی (3)

روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی