فهرست

جدول زمانبندی دروس کارشناسی ارشد پرستاری

قابل توجه دانشجویان گرامی با کلیک کردن بر روی هر یک از گزینه های رنگی بازگشایی طرح درس و برنامه هفتگی شما نمایان می شود .

تعریف

برنامه هفتگی

طرح درس

رشته سالمندی

پرستاری  ترم اول ارشد

 

نظریه ها و الگوهای پرستاری و کاربرد آنها

آمار و روش تحقیق پیشرفته

سالمندی سالم و فعال (2)

بررسی وضعیت سلامت سالمندی

اپیدمیولوژی در سالمندی

روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی

پرستاری  ترم  سوم ارشد

روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی

پرستاری سالمندی (2)

پرستاری سالمندی (3)

رایانه و سیستم های اطلاع رسانی پزشکی