فهرست

طرح درس ها

قابل توجه دانشجویان گرامی با کلیک کردن بر روی هر یک از گزینه های رنگی بازگشایی طرح درس و برنامه هفتگی شما نمایان می شود .

تعریف

برنامه هفتگی

طرح درس

رشته سالمندی

پرستاری  ترم اول ارشد

 

بررسی وضعیت سلامت سالمندی

روش تحقیق پیشرفته

اپیدمیولوژی سالمندی

پرستاری سالمندی سالم و فعال

نظريه ها و كاربرد آن در پرستاري

پرستاری  ترم  سوم ارشد

پرستاری سالمندی (2)

پرستاری سالمندی (3)

روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی