فهرست

جدول زمانبندی دروس کارشناسی ارشد پرستاری

قابل توجه دانشجویان گرامی با کلیک کردن بر روی هر یک از گزینه های رنگی بازگشایی طرح درس و برنامه هفتگی شما نمایان می شود .

تعریف

برنامه هفتگی

طرح درس

رشته سالمندی

پرستاری  ترم دوم ارشد

 

مدیریت پرستاری بالینی

داروشناسی سالمندی

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

پرستاری سالمندی (1)

پرستاری  ترم  چهارم  ارشد

پایان نامه