فهرست

شرح وظایف مسئول مرکز تحقیقات

 

  نام و نام خانوادگي:

 فاطمه غفاری

   سمت:

مسئول مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

 مدرک:

دکترای پرستاری

 

  شماره تماس:

01155220590

 فکس:

01155222423  

 شماره داخلی:

230 

 پست الكترونيكي:

  ghafarifateme@yahoo.com

شرح و وظایف: 

1-    طرح های پژوهشی : تایید یا رد پروپوزال های ارسالی از گروه های مختلف آموزشی ودرخواست اصلاحات ونیز تعیین داوران بعداز تصویب طرح های پژوهشی پایان نامه ای وغیر پایان نامه ای اعضاء هیأت علمی وآموزشی ،اتخاذ تصمیمات اساسی درجهت تسریع روند داوری ها   
2-    برگزاری کارگاه ها وارائه گزارشات :درخواست از مدیران محترم گروه هاجهت  تعیین نیازهای اعضاء محترم هیئت علمی 
3-      برگزاری سمینارهاوکنگره ها : بررسی درخواست گروه ها ازنطر برگزاری سمینارها وکنگره ها وتصویب آن جهت انجام ارسال آن به معاونت پژوهشی دانشگاه
  4-  تعیین نیازها واولویت های پژوهشی گروه ها: قرائت ونهایی کردن نیاز هاواولویت های پژوهشی گروه ها وقراردادن آن درسایت  مرکز تحقیقات جهت راهنمایی واستفاده دانشجویان واعضاءهیئت علمی
5-برترین های پژوهشی  :معرفی برترین های پژوهشی  درشورای پژوهشی وتشویق مخترعین ونخبگان دانشکده ومعرفی آنان به معاونت پژوهشی دانشگاه