فهرست

کتب و مجلات

لیست کتاب ها و مجلات موجود در دانشکده پرستاری رامسر

کتب تخصصی فارسی موجود در کتابخانه

در تاریخ 97/2/31

تعداد

عنوان

 

4934

تعداد جلد کتاب های تخصصی فارسی

2526

تعداد عنوان کتاب های تخصصی فارسی

 

کتب تخصصی لاتین موجود در کتابخانه

تعداد

عنوان

 

722

تعداد جلد کتاب های تخصصی لاتین

666

تعداد عنوان کتاب های تخصصی لاتین

 

مجلات کتابخانه

تعداد

عنوان

 

43

تعداد مجلات تخصصی فارسی

30

تعداد مجلات تخصصی لاتین

 

کتب عمومی فارسی

تعداد

عنوان

 

267

تعداد جلد کتب عمومی فارسی

234

تعداد عنوان کتب عمومی فارسی