فهرست

کتب و مجلات

لیست کتاب ها و مجلات موجود در دانشکده پرستاری رامسر

آخرین آمار  تا تاریخ 12/4/96

مجموع آمار کتب مرجع

کل دیکشنری ها

79

عنوان دیکشنری عمومی

4

تعداد جلد دیکشنری تخصصی

77

تعداد عنوان تخصصی

30

تعداد جلد دیکشنری عمومی

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتب تخصصی  فارسی موجود کتابخانه دانشکده

تعدا جلد کتب تخصصی فارسی

4850

تعداد عنوان تخصصی فارسی

2493

 

 

 

 کتب تخصصی لاتین موجود در کتابخانه دانشکده

تعداد جلد کتب لاتین

700           

تعدا عنوان کتب لاتین

650

 

 

 

 کتب عمومی فارسی کتابخانه دانشکده

تعداد جلد  کتب عمومی

760

تعدا د عنوان کتب عمومی

440

 

 

 

CD  کتابخانه دانشکده

تعداد  CD اموزشی

297

 

 

مجلات کتابخانه دانشکده

مجلات لاتین    (  عنوان  )

29

مجلات فارسی   ( عنوان )

39