فهرست

جدول زمانبندی دروس ارشد پرستاری داخلی جراحی

تعریف

برنامه هفتگی

طرح درس

رشته داخلی-جراحی

برنامه هفتگی امتحانی

پرستاری  ترم  اول   ارشد

 

نظریه ها و الگوهای پرستاری

سیستم ها

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

داروشناسی پزشکی

روش آموزش به مددجو

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

داروشناسی اختصاصی

پاتوفیزیولوژی