فهرست

متصدی کتابخانه

 

نام و نام خانوادگي:

زهره شعبانی نژاد

سمت:

متصدی کتابخانه

مدرک و رشته تحصیلی:

لیسانس علم اطلاعات و دانش   

شماره تماسفکس:

01155225151

شماره داخلی:

211

پست الكترونيكي:

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

  1. شماره گذاری ، ثبت و مهر کردن کتب و مجلات جدید و تنظیم آن در قفسه ها مطابق سیستم جاری در کتابخانه
  2. تحویل دادن کتب به مراجعین و پس گرفتن آن و تهیه فهرست کتب امانتی که مسترد نگردیده است
  3. طبقه بندی  کتب و مجلات و تهیه فهرست کتب و مجلات موجود در کتابخانه
  4. تعیین و تهیه فهرست طبقه بندی و بسط و تعمیم و تجدید نظر در آنها بر حسب احتیاجات کتابهای فهرست شده و  طبقه بندی شده
  5. بررسی نیاز اعضای هیأت علمی در مورد کتابهای مرجع و درخواست خرید  کتاب 
  6. مطالعه و بررسی نیاز  مراجعه کنندگان
  7. جایگزین کردن کتب و مجلات جدید به جای کتب و مجلات با نشرهای قدیمی برای افزایش کارآیی کتابخانه و به روز کردن اطلاعات به صورت سالانه
  8. کمک به مراجعین برای جستجوی اطلاعات و منابع با بهره گیری  از خدمات رایانه ای