فهرست

مسئول و شرح وظایف

کتابخانه

 

نام و نام خانوادگي:

حبیبه محدث

سمت:

کتابدار

مدرک و رشته تحصیلی:

فوق لیسانس مدیریت اطلاعات

شماره تماسفکس:

01155225151

شماره داخلی:

211

پست الكترونيكي:

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

  1. شماره گذاری ، ثبت و مهر کردن کتب و مجلات جدید و تنظیم آن در قفسه ها مطابق سیستم جاری در کتابخان
  2. تحویل دادن کتب به مراجعین و پس گرفتن آن و تهیه فهرست کتب امانتی که مسترد نگردیده است
  3. طبقه بندی  کتب و مجلات و تهیه فهرست کتب و مجلات موجود در کتابخانه
  4. تعیین و تهیه فهرست طبقه بندی وبسط و تعمیم و تجدید نظر در آنها بر حسب احتیاجات کتابهای فهرست شده و  طبقه بندی شده    
  5. بررسی نیاز اعضای هیأت علمی در مورد کتابهای مرجع و درخواست خرید  کتاب
  6. مطالعه و بررسی نیاز  مراجعه کنندگان 
  7. تهیه آئین نامه های لازم جهت استفاده ار کتب و اداره کتابخانه ها
  8. جایگزین کردن کتب و مجلات جدید به جای کتب و مجلات با نشرهای قدیمی برای افزایش کارآیی کتابخانه و به روز کردن اطلاعات به صورت سالانه
  9. کمک به مراجعین برای جستجوی اطلاعات و منابع با بهره گیری  از خدمات رایانه ای
  10. تجهیز و به روز کردن کتابخانه خوابگاه