فهرست

متصدی امور فوق برنامه

 

نام و نام خانوادگي:

مریم  قاسم شریفی

سمت:

متصدی امور فوق برنامه

مدرک و رشته تحصیلی:

کارشناسی میکروبیولوژی

شماره تماسفکس:

01155225151

شماره داخلی:

221

پست الكترونيكي:

ghasemsharifimari@chmail.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

  1. تنظیم برنامه رفاهی و اردوهای  دانشجویان
  2. انجام خدمات مربوط به امور بهداشتی و درمانی دانشجویان
  3. برنامه ریزی ،نظارت و کنترل و ارزشیابی  بر برنامه تغذیه  دانشجویان از نظر کمی و کیفی
  4. انجام خدمات مربوط به وام های دانشجویی و کمک هزینه ها
  5. شرکت در جلسات مربوط به بانوان و خانواده در فرمانداری
  6. همکاری در امور دانشجویان شاهد و ایثار گر
  7. انجام خدمات مربوط به کمد دانشجویان
  8. انجام سایر وظایف محوله بر طبق نظر مافوق