صفحه نخست

 

هدف :   فراهم نمودن محيط مناسب جهت تدريس بخش نظري وعملی واحدهاي آزمايشگاهي و كارعملي دانشجويان مي باشد.


فضای  فيزيكي و تاسیسات  :  فضاي آزمايشگاه داراي 2 عدد سكوي دو طرفه و سكوي يك طرفه کناری، با سطوح سنگ گرانيت مجهز به شلف‌هاي روميزي، تجهيزات آب، برق، گاز و سينك متناسب با فعاليتهاي دانشجويان مي‌باشد همچنين فضاي رخت كن مناسب جهت دانشجويان در فضای جداگانه پيش‌بيني شده است و جهت جلوگيري از ايجاد آلودگي، سالن برگزاري كلاس آزمايشگاه، دارای هود مناسب کلاس دو بیولوژیک  و سینک های شستشوي وسائل و دارای تجهیزات  استريل کننده   آزمايشگاه از قبیل فور واتوکلاو می باشد 

*** تجهيزات و امكانات***
 

آزمايشگاه داراي تجهيزات و امكانات به روز ازقبیل : ميكروسكوپ، اسپكتروفتومتر، روتاتور، بن‌ماري، ترازو، ، دستگاه سانتریفیوژ میکروهماتوکریت ، سانتریفيوژ، اتوكلاو، فور، انكوباتور، یخچال ،كپسول آتش نشاني  براي استفاده در موارد ضروري ،پوستر های آموزشی ‌ و کلیه مواد مورد نیاز مصرفی جهت آموزش وکار عملی دانشجویان می باشد
 


 

خدمات آموزشي  :  ارائه واحدهاي آزمايشگاهي  :


1- كارشناسي پرستاري : بيوشيمي، ميكروبيولوژي، فيزيولوژي، سرولوژي انگل شناسی وقارچ شناسی

 

2- بهداشت عمومی : بيوشيمي، ميكروبييولوژي، فيزيولوژي، انگل شناسی وقارچ شناسی و حشره شناسی

 

توضیحات :
-
ارائه واحدهاي آزمايشگاهي مطابق با سر فصلهاي ارائه شده از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بوده و رئوس كلي مطالب ارائه شده در واحدها به شرح ذيل مي باشد.
واحد بيوشيمي عملي :

آشنايي دانشجويان با انواع روشهاي نمونه‌گيري خون، ادرار و ...، نكات مورد توجه در نمونه‌گيري، آشنائي با دستگاهها و وسائل آزمايشگاه، آزمايش تجزيه ادرار، اساس بيوشيميائي سنجش فاكتورهاي خون، تستهاي روتين بيوشيمي خون.
واحد سرولوژي عملي
انواع واكنشهاي سرولوژي، تعيين گروه خون، وRh ، تست سازگاري خون ( کراس ماچ) ، كومبس مستقيم و غيرمستقیم   مستقيم،    -  CRP، RF، Wright، 2ME ،کومس رایت،  Widal، VDRL(RPRHCG ، ِASO.  ومعرفی سایر آزمایشات سرولوژی وایمونولوژی از قبیل Elisa ، REA ، IF و تفسیر نتایج آزمایشات همراه با اقدامات پرستاري

 

واحد ميكروبيولوژي عملي:
آشنايي با گروه بندي باكتريها، روشهاي نمونه گيري، طبقه بندي وشناسایی باكتريهاي پاتوژن و فلور نرمال، كشت حلق،  ادارار ، S/C ، ترشحات عفونی و بررسي لامهاي ميكروسكوپي تهيه شده از نمونه ها عفونی ، رنگ‌آميزي گرم (Gram )و کشت سایر انواع نمونه های عفونی وآنتی بیوگرام  ( روش های تشخیص باکتریها و تفسیر نتا یج آزمایشات )
واحد فيزيولوژي عملي:
آشنايي با ميكروسكوپ، شمارش گلبولهاي، سفيد و قرمز، شرح انديكسهاي هماتولوژي، شرح تقسيم بندي افتراقي گلبولهاي سفيد، HCT، BT،  CT، فشار خون، نوار قلب، اسپيرومتري.
واحد آزمايشات كاربردي مامائي:
توضيحات تكميلي در خصوص تستهاي سرولوژي تعيين گروه خون، Rh، سازگاري خون، كومبس مستقيم و غير مستقيم، مروري بر بافت شناسي دستگاه تناسلي، پاپ اسمير، ترشحات واژن، آناليز Semen، PCT، بررسي ترشحات سرويكس و اثرات آن بر اسپرم، آزمايشات روتين در سنين باروري، و بارداري و تستهاي غربالگري نوزادان.
آسيب شناسي:
ارائه توضيحات بافت شناسي دستگاه تناسلي و ارائه مدلهاي پاتولوژي نرمال و انواع بدخيمي‌ها.

 

 

 

     
 
>