صفحه نخست
                                             لیست فرم ارزشیابی

ردیف

فرمها

1

فرم ارزشیابی واحد عملی فن پرستاری

2

فرم ارزشیابی  کارورزی فن پرستاری

3

فرم ارزشیابی بخش داخلی

4

فرم ارزشیابی بخش جراحی

5

فرم ارزشیابی بخش اورژانس

6

فرم ارزشیابی بخش اطاق عمل

7

فرم ارزشیابی بخش CCU

8

فرم ارزشیابی بخش ICU

9

فرم ارزشیابی بخش دیالیز

10

فرم ارزشیابی بخش اطفال

11

فرم ارزشیابی کارورزی بهداشت مادران و نوزادان فرم A بخش لیبر نرم چهارم

12

فرم ارزشیابی کارورزی بهداشت مادران و نوزادان فرم B بهش لیبر ترم هفتم

13

فرم ارزشیابی کارورزی بهداشت مادران و نوزادان فرم C بخش زنان ترم هفتم

14

فرم ارزشیابی کارآموزی بهداشت جامعه در عرصه ترم هفتم

15

فرم ارزشیابی پرستاری بهداشت ترم پنجم پرستاری

16

فرم ارزشیابی واحد مدیریت پرستاری

17

فرم ارزشیابی بخش روانپزشکی

18

18A

18B

18C

18D

18E

18F

 

فرم ابزار ارزشیابی کارآموزی کارشناسی بهداشت عمومی در عرصه

ابزار ارزشیابی کارآموزی کارشناسی بهداشت عمومی در عرصه

 ابزار ارزشیابی کارآموزی کارشناسی بهداشت عمومی در عرصه

 ابزار ارزشیابی کارآموزی کارشناسی بهداشت عمومی در عرصه

 ابزار ارزشیابی کارآموزی کارشناسی بهداشت عمومی در عرصه

 ابزار ارزشیابی کارآموزی کارشناسی بهداشت عمومی در عرصه

 ابزار ارزشیابی کارآموزی کارشناسی بهداشت عمومی در عرصه

19

فرم ابزار ارزشیابی کارآموزی بهداشت ترم پنجم بهداشت عمومی

20

فرم ارزشیابی فارماکولوژی ( دارو )

21

ابزار ارزسیابی دانشجویان ترم ششم بهداشت ( کارآموزی بهداشت )

22

فرم ارزشیابی کارآموزی در بهداشت مادران و نوزادان ترم چهارم ( درمانگاه لیبر )

23

فرم ارزشیابی کارآموزی بهداشت مادران و نوزادان ترم چهارم (بخش زنان )

 

     
 
>