صفحه نخست

 

 

               اعضای شورای تحصیلات تکمیلی
ردیفنام و نام خانوادگیرتبه علمی
1دکتر فاطمه غفاریاستادیار
2دکتر عباس شمسعلی نیااستادیار
3 دکتر زهرا فتوکیاناستادیار
4 هنگامه کریمیمربی
5محبوبه نصیریمربی
6 مهری جهانشاهیمربی
7 فاطمه   شیرینکاممربی
8 فائزه   نوروزی نژادمربی
9 زهرا   جنت علیپورمربی
10 نسرین نوابیمربی
     
 
>