صفحه نخست

 

عناوین پایان نامه های  دانشجویان ارشد پرستاری سالمندی در دست اجرا:

کد طرح

نام و نام خانوادگی دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

3701

مهرناز منتظری

بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب زنان سالمند

دکتر عباس شمسعلی نیا

3700

رقیه اسلامی

بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر خودکارآمدی و فشار مراقبتی مراقبین عضو خانواده ی سالمندان

دکتر فاطمه غفاری

3706

مهدی رستمی

بررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر سلامت روان مراقبین سالمندان آلزایمری

دکتر فاطمه غفاری

 

3683

سکینه پرورشان

تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور در سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط در شهر بجنورد

دکتر عباس شمسعلی نیا

3695

اعظم سهرابی

تبیین تجارب زنان سالمند از سوء مصرف مواد مخدر

دکتر عباس شمسعلی نیا

3666

عاطفه علیپور

تاثیر آموزش بر شناسایی سالمند آزاری در پرستاران

دکتر فاطمه غفاری

4186

زهرا سام خانیان

طراحی پرسشنامه توانمندسازی در سالمندان مبتلا به بیماریهای مزمن انسدادی ریه

دکتر زهرا فتوکیان

4161

علی پور حبیب

اجرای ورزشهای ایروبیک- مقاومتی بر سازگاری جسمی و روانی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی

دکتر زهرا فتوکیان

4272

مجتبی مرادی

بررسی تأثیر برنامه خود مدیریتی مدل۵آ بر خود کارآمدی سالمندان مرد مبتلا به پر فشاری خون

محبوبه نصیری

4296

راضیه ترابی چافجیری

بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر شادکامی سالمندان

هنگامه کریمی

 

     
 
>