صفحه نخست

 

 

اسامی دانشجویان

ایمیل دانشگاهی

شراره خلیلی

 

نیره جعفری شیروانی

 

شهربانو ثابت قدم

 

عصمت نوربخش

 

مریم صادقی حصاری

 

ساجده فلاح پور

 

 

 

دانشجویان ورودی نیمسال اول 95-94
ردیفنام نام خانوادگیایمیل دانشگاهی
1زهرا       سام خانیانی           Z.Samkhanian@mubabol.ac.ir   
2راضیه     ترابی چافجیری      R.Torabi@mubabol.ac.ir  
3مجتبی     مرادی پینوندی       M.Moradi@mubabol.ac.ir  
4علی         پور حبیب               A.Pourhabib@mubabol.ac.ir  
   

 

دانشجویان ورودی نیمسال اول 94-93
ردیفنام نام خانوادگیایمیل دانشگاهی
1مهدی       رستمی 
2عاطفه       علیپور 
3اعظم        سهرابی 
4زهرا        منتظری 
5سکینه     پرورشان  
6رقیه       اسلامی 
   
     
 
>