صفحه نخست
 
 

 باطلاع دانشجویان محترم می رساند دفتر مشاوره در خوابگاه

 

    باطلاع دانشجویان محترم می رساند دفتر مشاوره در دانشکده جهت مشاوره دایر می باشد، دوشنبه ها ساعت14/30 -12/30 و چهارشنبه ها ساعت
14:30- 12:30              مشاور : آقای دکتر فریدونی                       


    باطلاع دانشجویان محترم می رساند دفتر مشاوره در خوابگاه دانشجویان ویژه دختران جهت مشاوره دایر می باشد دوشنبه ها ساعت 18-16 و چهارشنبه ها ساعت 14:30- 16:30             مشاور : خانم اسعدی                               

 

 

 برنامه تربیت بدنی در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 96-95

شنبه : 20-18                     والیبال دانشجویان پسر

یکشنبه : 20-18                   والیبال کارکنان 

چهارشنبه: 20/30-19            والیبال کارکنان  

پنج شنبه:  21- 19                والیبال دانشجویان پسر 

جمعه : 20-18                    فوتسال دانشجویان پسر 

 

 
 
>