صفحه نخست
 
 

  نام و نام خانوادگي:

منیژه  فیلی

   سمت:

اپراتور

 مدرک و رشته تحصیلی:

لیسانس - مهندسی تکنولوژی نرم افزار

مرتبه علمی:  

 -

شماره تماس- فکس:

55225151 55226393 55221582- 55221584- 55221586- 55221587

 شماره داخلی:

201

 پست الكترونيكي:

شرح  وظایف : 
 1- برقراری ارتباط تلفنی داخلی بین کارکنان واحد مربوطه و پاسخگوئی به مراجعات تلفنی افراد
 2- برقراری ارتباط تلفنی بین کارکنان واحد مربوطه با کارکنان سایر موسسات و سازمانهای داخل شهر و یا سایر نقاط کشور
 3- برقراری ارتباط تلفنی با خارج از کشور حسب دستور مدیریت مربوط
4-  نظارت مداوم بر کار دستگاههای مرکزی تلفن و خطوط تلفنی تحت نظر و گزارش به موقع تعمیرات مورد نیاز   
 
 
 
 
 

 

 

 
 
>