صفحه نخست
 
 
                     

 

  نام و نام خانوادگي:

حسن کریم سرمدی

 سمت:

کارپرداز

 مدرک:

 لیسانس حسابدار  

 شماره تماس:

01155227527

  فکس:

01155221587       

  شماره داخلی:

  212

 

 

 

 


                     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف   :

1- تهیه و تنظیم لیست حقوق و کنترل حسابهای مربوطه به منظور رفع اختلاف

2- انجام امور مربوط به دفاتر روزنامه ، معین ، اعتبارات و تعهدات  و دفتر کل

3-  انجام امور مربوط به حسابداری تعهدی

4- رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی

5- انجام امور مربوط به  تعیین سر فصل حساب ، تهیه طراز عملیات ، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موید مقرر

6- نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای در واحد مربوطه

7- اجرای کامل قوانین ، بخش نامه ها و دستور العمل ها

8- مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی

                     


 
 
>