صفحه نخست
 
 

 

نام و نام خانوادگي:

خانم مریم   قاسم شریفی

   سمت:

متصدی امور فوق برنامه 

 مدرک و رشته تحصیلی:

کارشناسی  میکروبیولوژی 

  شماره تماس:

01155225151

 فکس:

01155226413       

 شماره داخلی:

 221

 

                                                                                                          

 شرح وظایف:

 1-     تنظیم برنامه رفاهی و اردوهای  دانشجویان

 2-     انجام خدمات مربوط به امور بهداشتی و درمانی دانشجویان

 3-     برنامه ریزی ،نظارت و کنترل و ارزشیابی  بر برنامه تغذیه  دانشجویان از نظر کمی و کیفی

 4-     انجام خدمات مربوط به وام های دانشجویی و کمک هزینه ها

5-     شرکت در جلسات مربوط به بانوان و خانواده در فرمانداری

6-     همکاری در امور دانشجویان شاهد و ایثار گر

7-     انجام خدمات مربوط به کمد دانشجویان

8-     انجام سایر وظایف محوله بر طبق نظر مافوق   
 
 
>