صفحه نخست

  نام و نام خانوادگي:

 فاطمه غفاری

   سمت:

مسئول مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

 مدرک:

دکترای پرستاری

  شماره تماس:

01155220590

 فکس:

01155222423  

 شماره داخلی:

230 

 پست الكترونيكي:

  ghafarifateme@yahoo.com

 
شرح  و وظایف :                           

1-    طرح های پژوهشی : تایید یا رد پروپوزال های ارسالی از گروه های مختلف آموزشی و درخواست اصلاحات و نیز تعیین داوران بعد از تصویب طرح های پژوهشی پایان نامه ای وغیر پایان نامه ای اعضاء هیأت علمی و آموزشی ،اتخاذ تصمیمات اساسی در جهت تسریع روند داوری ها 

2-    برگزاری کارگاه ها و ارائه گزارشات : درخواست از مدیران محترم گروه ها جهت  تعیین نیازهای اعضاء محترم هیئت علمی

 3-  برگزاری سمینارها و کنگره ها : بررسی درخواست گروه ها از نطر برگزاری سمینارها وکنگره ها و تصویب آن جهت انجام و ارسال آن به معاونت پژوهشی دانشگاه

4- تعیین نیازها و اولویت های پژوهشی گروه ها: قرائت و نهایی کردن نیاز ها واولویت های پژوهشی گروه ها و قراردادن آن در سایت  مرکز تحقیقات جهت راهنمایی و استفاده دانشجویان و اعضاء هیئت علمی

5-  برترین های پژوهشی : معرفی برترین های پژوهشی در شورای مرکز تحقیقات و تشویق مخترعین و نخبگان دانشکده و معرفی آنان به معاونت پژوهشی دانشگاه
     
 
>