صفحه نخست

فرآیندهای برتر در جشنواره های مطهری کشوری

1)     فرآیند کاربرد نرم افزار آموزش دیالیز جهت دانشجویان پرستاری صاحب فرآیند نسرین نوابی1389 -

2)     اجرای کارگاهی طرحی جامع در آموزش فرآیند پرستاری صاحب فرآیند هنگامه کریمی 1390

 3)     عنوان فرآیند : معلم مولتی مدیا پیس میکر در آموزش پرستاری صاحب فرآیند : نسرین نوابی - 1391

    فرآیندهای برتر در جشنواره های مطهری دانشگاه علوم پزشکی بابل

1-   عنوان فرآیند : ویژگی استاد توانمند چیست ؟ صاحب فرآیند نسرین نوابی 1393

2-   عنوان فرآیند : معلم مولتی مدیا با کاربری تلفیقی در آموزش جایگذاری Chest tube ، صاحبان فرآیند : نسرین نوابی ، محمود مهدی پور میری اباالفضل شرج خیری / فرآیند برتر ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری -1393  

3-   عنوان فرآیند : بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص دانش پژوهش آموزشی ، صاحبان فرآیند و همکاران : دکتر ایمان جهانیان ، دکتر علی شبستانی منفرد ، دکتر پرویز امری ، دکتر مصطفی جوانیان ، نسرین نوابی ، مریم قائمی- 1393

 4-   تأثیر آموزش بر آگاهی دانشجویان از فرآیند ارتباط صاحب فرآیند هنگامه کریمی 1393

  5-   عنوان فرآیند : نرم افزار تزریق عضلانی ، صاحبان فرآیند و همکاران : نسرین نوابی محدثه ایمانی فرناز عسگری مقدم -1392

  6-   آموزش بالینی فرآیند پرستاری با تلفیق دو شیوه یادگیری مبتنی بر مسئله ( PBL ) و بحث گروهی صاحب فرآیند هنگامه کریمی 1392  

 7-   عنوان فرآیند : معلم مولتی مدیا پیس میکر در آموزش پرستاری صاحب فرآیند نسرین نوابی 1391 

 8-   عنوان فرآیند : شاخص های  اسناد توانمند از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل صاحبان فرآیند : نسرین نوابی و همکاران 1390  

9-   اجرای کارگاهی طرحی جامع در آموزش فرآیند پرستاری صاحب فرآیند هنگامه کریمی 1390 

10-    اولین تجربه آموزش پرستاری ویژه بصورت آفلاین در دانشگاه علوم پزشکی بابل با کاربرد دو نرم افزار خواندن نوار قلب و تمرینی برای نوار قلب ، صاحبان فرآیند دکتر مصطفی جوانیان ، نسرین نوابی 1389  

11-           فرآیند کاربرد نرم افزار آموزش دیالیز جهت دانشجویان پرستاری صاحب فرآیند نسرین نوابی - 1389

 

 

     
 
>